การรับรอง

  • Home
  • การรับรอง

การรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

Accredit

          เนื่องจากบริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือวัดซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้าของท่าน ทางบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพในการนำเสนองานที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพงานบริการสอบเทียบของเรา บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025:2561 หรือ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และจาก ANAB (The ANSI National Accreditation Board) หน่วยงานให้การรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบในขอบข่ายด้านไฟฟ้า, มวลและเครื่องชั่ง, มิติ, อุณหภูมิและความชื้น, ความดัน, แรง, อัตราการไหล, เคมีและเครื่องแก้ว ทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดการได้รับการรับรองในขอบข่ายต่างๆดังต่อไปนี้

มีทั้งหมด 225 หน้า

มีทั้งหมด 109 หน้า

Scroll to Top