เกี่ยวกับเรา

 • Home
 • เกี่ยวกับเรา

ประวัติ (History)

          บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยได้ควบรวมกิจการบริษัท ซีคิวซี อินโนเวชั่น จำกัด (หมายเลขการรับรองสอบเทียบ 0105 ในขณะนั้น) เข้ามา โดยได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025:2548 (2005) หรือ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 หมายเลขการรับรองสอบเทียบ 0156 ปัจจุบันบริษัทฯได้เปิดให้บริการสอบเทียบในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ แบ่งออกเป็น 3 ห้องปฏิบัติการย่อย คือ Small Tools Laboratory, High Precision Tools Laboratory, และ Applied Tools Laboratory
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวลและเครื่องชั่ง
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านแรงและแรงบิด
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเครื่องแก้ว
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอัตราการไหลของของเหลว

          ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025:2561 หรือ ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และจาก ANAB (The ANSI National Accreditation Board) หน่วยงานให้การรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมในทุกห้องปฏิบัติการที่ได้กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) สำหรับแบรนด์ต่างๆ ได้แก่ Fluke, Mitutoyo, Imada, Ojiyas, Issoku, Teclock, Additel, Rotronic, Mitsuwa, RSK, Shinwa, Fuji Tool, Eisin, Kanon, Accumac, และ Ctrl

วิธีการสอบเทียบ (Calibration Method)
          เจ้าหน้าที่สอบเทียบดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารวิธีการสอบเทียบที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล เช่น ISO, JIS, DIN, ASTM เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด โดยอ้างอิงไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มาใช้สอบเทียบเครื่องมือวัดของลูกค้า

เครื่องมือมาตรฐาน (Standard Equipment)
          เพื่อให้เครื่องมือวัดของลูกค้าได้รับการสอบเทียบด้วยผลลัพธ์ พร้อมทั้งค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ บริษัทฯ จึงได้นำเข้าเครื่องมือมาตรฐานที่มีค่าความถูกต้องสูงและได้รับการสอบเทียบโดยอ้างอิงไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมาใช้สอบเทียบเครื่องมือวัดของลูกค้า

สภาพแวดล้อมควบคุม (Controlled Environment)
          ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด ได้รับการควบคุมสภาพแวดล้อมในด้านอุณหภูมิและความชื้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

 • อุณหภูมิที่ 23+3oC และความชื้นที่ 50+15 %RH สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิและความชื้น, ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความดัน, ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า, ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอัตราการไหลของก๊าซและห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านแรง
 • อุณหภูมิที่ 20+1 oC และความ ชื้นที่ 55+15 %RH สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ
 • อุณหภูมิที่ 20+2 oC และความชื้นที่ 50+10 %RH สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวลและเครื่องชั่ง, และห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านเคมีและเครื่องแก้ว
 • อุณหภูมิที่ 33+5 oC และความชื้นที่ 65+20 %RH สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอัตราการไหลของของเหลว

          ทั้งนี้เพื่อให้ได้ค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลไปถึงเครื่องมือของท่านให้คงอยู่ภายในเกณฑ์การยอมรับที่ท่านกำหนดไว้

บุคลากร (Our Employees)
เจ้าหน้าที่สอบเทียบของบริษัทฯ ทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมด้านงานสอบเทียบทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากสถาบันหลักในประเทศ อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากบรรดาผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละประเภทเครื่องมือ

การบริการ (Services)
          เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสอบเทียบ ทางบริษัทฯ มีบริการให้เลือกทั้งแบบสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่ (ดำเนินการสอบเทียบที่หน้างาน) โดยจะแล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีบริการรับ–ส่งเครื่องมือด้วยพนักงานที่ชำนาญงานและผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการเครื่องมือ

ใบรับรองผลการสอบเทียบ (Certificate)
          ใบรับรองผลการสอบเทียบจะให้ข้อมูลครอบคลุมในส่วนที่สำคัญๆ และสามารถสอบย้อนกลับไปยังสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของแต่ละประเทศ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ และใบรับรองผลการสอบเทียบทุกฉบับจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งถึงมือท่านทุกครั้ง

Scroll to Top