ขั้นตอน

ขั้นตอน

Process

ขั้นตอนการดำเนินงานการสอบเทียบเครื่องมือของลูกค้า บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด
          รับความต้องการจากลูกค้า >> ตรวจสอบและทบทวนคำขอของลูกค้า >> ถ้าเป็นงานที่เคยสอบเทียบแล้ว (ถ้าหากเป็นงานสอบเทียบที่ยังไม่เคยทำมาก่อนหรือมีข้อจำกัดเฉพาะจะส่งคำขอให้เจ้าหน้าที่สอบเทียบประเมินงาน) >> ทำการตรวจสอบข้อมูลจากคู่มือแล้วประเมินงานสอบเทียบ (ถ้าตรวจสอบแล้วว่าเครื่องมือชำรุดหรือเสียหายหรือไม่สามารถทำการสอบเทียบได้ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อดำเนินการอื่นต่อไป)  >> หลังจากนั้นจะจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า >> เมื่อลูกค้าตกลงพร้อมเซ็นเอกสารยอมรับข้อเสนอการสอบเทียบ >> ลูกค้าทำการส่งเครื่องมือให้กับบริษัทหรือเดินทางไปสอบเทียบที่บริษัทลูกค้า >> ทำการสอบเทียบเครื่องมือ >> เมื่อเสร็จสิ้นการสอบเทียบเครื่องมือเสร็จแล้ว บริษัทจะทำการส่งเครื่องมือคืนให้กับลูกค้า พร้อมกับออกใบรับรองผลการสอบเทียบเครืองมือ

Scroll to Top