สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ

Boilermakers Laboratory (DL)

Commodores Laboratory (AL)

Nittany Lions Laboratory (SL)

          บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ แบ่งออกเป็น 3 ห้องปฏิบัติการย่อย คือ Small Tools Laboratory (SL), High Precision Tools Laboratory (DL) และ Applied Tools Laboratory (AL)

Scroll to Top